ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van LIEFSLIEN, gevestigd te BREDA 

Versie geldig vanaf 1 JANUARI 2017

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'LIEFSLIEN' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan ATELIER LIEFSLIEN. ATELIER LIEFSLIEN staat ingeschreven in het Handelsrgister onder nummer 20154437

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LIEFSLIEN met haar klanten, de kopers van haar producten via het internet voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien LIEFSLIEN voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LIEFSLIEN erkend.

Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door LIEFSLIEN.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden LIEFSLIEN eerst na betaling  van het product middels de aangeboden betaalmethodes  en email-bevestiging van ontvangst hiervan door LIEFSLIEN aan de klant. 

(Feitelijke uitvoering door LIEFSLIEN of een door LIEFSLIEN verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.)

LIEFSLIEN is gerechtigd bestellingen te weigeren als een artikel niet meer beschikbaar is of  bij wanbetalingen van eerdere bestellingen door de betreffende klant.

Indien de bestellingen niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant medegedeeld.

2.3 Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd zal LIEFSLIEN dit per mail de klant hierover berichten en heeft de klant het recht de koop te accepteren of kosteloos te annuleren. 

Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn LIEFSLIEN en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van LIEFSLIEN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 LIEFSLIEN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 De vermelde prijzen zijn in Euro's uitgedrukt inclusief BTW (omzetbelasting) en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen betreffende internationale handel.

3.2 LIEFSLIEN garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 De producten die in de webshop aangeboden worden, zijn in principe direct leverbaar en worden zsm nadat de betaling is voldaan, verzonden, LIEFSLIEN zal de klant de verzendingsdatum ( en betalings-/orderbevestiging) per mail laten weten.  

Voor het verzenden van bestelde zaken brengt LIEFSLIEN verzendkosten in rekening. 

LIEFSLIEN besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen voor binnen- en buitenland uit aan PostNL. 

Bestellingen worden als gewone pakketpost binnen Nederland en als Internationale PakketPost  binnen EU en buiten EU door PostNL verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem door Track&Trace. 

Bestellingen boven €500 worden automatisch aangetekend verzonden door LIEFSLIEN.

De levering van de bestelling vindt plaats op het in de bestelmethode opgegeven postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen als zij aangetekend zijn verzonden. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van LIEFSLIEN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LIEFSLIEN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door LIEFSLIEN opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betaling van het product en de verzendkosten in het bezit van LIEFSLIEN zijn, waarna LIEFSLIEN zal trachten om zsm, liefst binnen een week, maar in ieder geval binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LIEFSLIEN (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van LIEFSLIEN op basis van de wet is LIEFSLIEN gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan LIEFSLIEN omstandigheden ter kennis komen die LIEFSLIEN goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien LIEFSLIEN bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LIEFSLIEN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LIEFSLIEN bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij LIEFSLIEN, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LIEFSLIEN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken per mail bij LIEFSLIEN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt LIEFSLIEN na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door LIEFSLIEN aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij LIEFSLIEN slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 

Artikel 7. Overmacht en Aansprakelijkheid

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop LIEFSLIEN geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij LIEFSLIEN en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LIEFSLIEN de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door LIEFSLIEN niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.7.4 Indien LIEFSLIEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 LIEFSLIEN biedt garantie op geleverde zaken van 1mnd.,als in deze periode, bij normaal gebruik, zich onvolkomendheden voordoen als zijnde produktiefouten, dus geen vlekken/ beschadigingen etc. door gebruik van de klant, dan zal LIEFSLIEN deze kosteloos repareren, zo ook de verzendkosten (retour naar LIEFSLIEN en weer naar de klant terug) op zich nemen.

Als reparatie niet mogelijk is wordt door LIEFSLIEN in mail-overleg met de klant ofwel hetzelfde product (zo mogelijk) nieuw aangeboden ( in overleg met de klant wb de leveringsperiode), ofwel een ander product aangeboden, ofwel  wordt de overeenkomst ontbonden en zal LIEFSLIEN zich verplichten binnen 30 dg. de betaling terug te boeken op de rekening van de gedupeerde klant.

LIEFSLIEN biedt haar klanten reparatieservice op haar produkten, de klant dient per e-mail de reparatie te vragen, waarop het product naar ATELIER LIEFSLIEN teruggezonden moet worden. LIEFSLIEN zal de reparatiemogelijkheden,prijsopgaaf en termijn mailen en na akkoord van de klant en betaling, tot reparatie overgaan. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.  

8.2 LIEFSLIEN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LIEFSLIEN deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan LIEFSLIEN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan LIEFSLIEN schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door LIEFSLIEN gegrond worden bevonden, zal LIEFSLIEN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LIEFSLIEN en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van LIEFSLIEN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LIEFSLIEN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van LIEFSLIEN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 LIEFSLIEN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens LIEFSLIEN in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LIEFSLIEN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels één van de betaalmethoden (dwz IDEAL of overmaking per bank of giro) aangeboden tijdens het bestelproces van de webshop plaats te vinden. Datum van betaling is datum van creditering van de rekening van LIEFSLIEN. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 

(9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.)

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van LIEFSLIEN en de verplichtingen van de afnemer jegens LIEFSLIEN onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien LIEFSLIEN haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien LIEFSLIEN kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door LIEFSLIEN aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LIEFSLIEN zolang de afnemer de vorderingen van LIEFSLIEN uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LIEFSLIEN wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door LIEFSLIEN geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LIEFSLIEN of een door LIEFSLIEN aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LIEFSLIEN haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LIEFSLIEN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LIEFSLIEN.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 LIEFSLIEN respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door LIEFSLIEN niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van LIEFSLIEN kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen LIEFSLIEN (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van LIEFSLIEN. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. LIEFSLIEN is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van LIEFSLIEN, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. LIEFSLIEN is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 LIEFSLIEN verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor LIEFSLIEN geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door LIEFSLIEN geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij LIEFSLIEN en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LIEFSLIEN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar LIEFSLIEN's Customer Care helpdesk op het nummer 0900 424 0900 (10ct p/min), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle  geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.